szary

733 teksty – auto­rem jest sza­ry.

Ot­wieraj­my do­my Naszych serc
by każde­go dnia,
mógł rodzić się w nich Bóg,
który mocą miłości,
prag­nie prze­mieniać Nas i cały świat... :) 

myśl
zebrała 21 fiszek • 25 grudnia 2014, 04:28

Emoc­je one prze­kazują ob­raz wnętrza... 

myśl
zebrała 19 fiszek • 21 grudnia 2014, 19:05

Prag­niesz źyć, zdej­mij maskę,
źycie to nie bal przebierańców... 

myśl
zebrała 21 fiszek • 7 grudnia 2014, 02:06

Życie to czas,
nieustannego
doświad­cza­nia dorastania
do wier­nej służby miłości... 

myśl
zebrała 13 fiszek • 1 grudnia 2014, 05:57

Bo źycie nie jest pro­cesem niepoczytalności,
a sta­waniem w praw­dzie o niedoskonałości... 

myśl
zebrała 13 fiszek • 30 listopada 2014, 23:09

Gdy­by źycie było fantazją,
mog­li­byśmy je kontrolować... 

myśl
zebrała 11 fiszek • 28 listopada 2014, 17:28

Nie­chcianym prze­wod­ni­kiem życia
dla tak wielu jest prawda... 

myśl
zebrała 24 fiszki • 11 listopada 2014, 20:36

Przeszko­dy nie zmieniają ce­lu mo­jej wędrówki... 

myśl
zebrała 39 fiszek • 9 listopada 2014, 23:46

Miłość czy­niona i przyjmowana
jest świadec­twem jed­ności z Bogiem... 

myśl
zebrała 25 fiszek • 6 listopada 2014, 00:33

W pros­to­cie zacho­wań uk­ry­ta jest Nasza wielkość... 

myśl
zebrała 24 fiszki • 5 listopada 2014, 12:24

szary

Wiara to coś, co pomaga nam powstawać. Pion, do którego cały czas musimy równać. Papierek lakmusowy naszych uczynków. Drogowskaz wskazujący nam cel, do którego zmierzamy... Słowa wywołują obrazy, Naszego serca... Odtwórz

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

szary

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

10 września 2016, 22:36dark smurf sko­men­to­wał tek­st Życie miłością, która prze­bacza, [...]

15 września 2015, 17:47Voyage sko­men­to­wał tek­st Przeszkody nie zmieniają ce­lu [...]

25 grudnia 2014, 04:28szary do­dał no­wy tek­st Otwierajmy do­my Naszych serc by [...]

21 grudnia 2014, 19:05szary do­dał no­wy tek­st Emocje one prze­kazują ob­raz [...]

7 grudnia 2014, 03:50Rikitikitawi sko­men­to­wał tek­st Pragniesz źyć, zdej­mij maskę, źycie [...]

7 grudnia 2014, 02:06szary do­dał no­wy tek­st Pragniesz źyć, zdej­mij maskę, źycie [...]

1 grudnia 2014, 10:39fyrfle sko­men­to­wał tek­st Życie to czas, nieus­tanne­go doświad­cza­nia do­ras­ta­nia do [...]

1 grudnia 2014, 05:57szary do­dał no­wy tek­st Życie to czas, nieus­tanne­go doświad­cza­nia do­ras­ta­nia do [...]

30 listopada 2014, 23:35yestem sko­men­to­wał tek­st Bo źycie nie jest [...]

30 listopada 2014, 23:09szary do­dał no­wy tek­st Bo źycie nie jest [...]